Algemene voorwaarden Politeia Lokaal (2024)

POLITEIA LOKAAL is het betalende abonnement bestemd voor de mandatarissen en medewerkers van de lokale besturen. POLITEIA LOKAAL omvat alle juridische informatie, praktijk- en beleidsinformatie die relevant is voor de werking van de lokale besturen.

POLITEIA LOKAAL is een realisatie van Borgerhoff & Lamberigts NV (hierna de leverancier) en combineert inhouden van uitgeverij Politeia nv, de Overheids-databank Pinakes nv en ook andere contentleveranciers.

De verhoudingen tussen de leverancier en de klant en haar gebruikers worden beheerst door volgende algemene voorwaarden: t

1. Vanaf en door het eerste gebruik van POLITEIA LOKAAL worden elke klant en haar gebruikers geacht kennis te hebben genomen van de hier beschreven algemene voorwaarden en worden zij geacht de bepalingen ervan te aanvaarden en na te leven.

2. Elke klant en haar gebruikers verbinden zich er toe het vertrouwelijk karakter van de toegang te bewaren, alsook van elke andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de inhoud. Het is verboden aan de klant en haar gebruikers om derden toelating te geven of de mogelijkheid te verlenen tot het gebruik van de diensten.

3. De toegang tot POLITEIA LOKAAL is strikt persoonlijk. De informatie of de verkregen gegevens mogen op geen enkel moment, geen enkele wijze en onder geen enkele vorm verspreid worden.

4. De gebruiker verbindt er zich toe de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, o.a. met betrekking tot de intellectuele rechten, te respecteren.

5. De leverancier ijvert voor de juistheid van de aangeboden gegevens. Hij kan hiervoor echter niet aansprakelijk gesteld worden.

6. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of aanspraken van welke aard ook die rechtsreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van POLITEIA LOKAAL.

7. De leverancier bepaalt de inhoud van de gegevens, informatie, prestaties en/of diensten die ter beschikking gesteld worden aan de gebruikers. De leverancier heeft het recht haar aanbod te wijzigen met het oog op verbetering, verrijking en/of uitbreiding. In geval van ingrijpende wijzigingen zal de leverancier de gebruiker daarvan op de hoogte brengen. Dit betekent niet dat de overeenkomst hierdoor automatisch wordt opgeschort of kan opgezegd worden.

8. Ingeval van zware fout, ernstige nalatigheid of tekortkoming aan een bepaling van de huidige voorwaarden in hoofde van de gebruiker, zal de leverancier de toegang tot en de levering van de diensten, eenzijdig en onmiddellijk kunnen

opschorten en desgevallend kunnen verbreken middels een voorafgaand aangetekend schrijven bevattende de zware fout, ernstige nalatigheid of tekortkoming, en dit zonder dat hij gehouden is tot enige teruggave of schadevergoeding.

9. De leverancier kan ingeval van overmacht haar diensten of een gedeelte er van zonder kennisgeving opschorten met oog op herstel of onderhoud. Storingen of onderbrekingen geven geen aanleiding tot enig recht op schadevergoeding en geven de klant niet het recht over te gaan tot voortijdige opzeg. De leverancier brengt de gebruikers zo snel als mogelijk op de hoogte omtrent voorziene storingen of wanneer de dienstverlening opnieuw verzekerd is.

10. De abonnementen lopen per kalenderjaar en per klant. Deze collectieve abonnementsprijs wordt in een maandbedrag bepaald en maandelijks gefactureerd tenzij anders overeengekomen. De facturatie begint te lopen de maand volgend op de intekening. Op hetzelfde ogenblik worden de abonnementen van de content-leveranciers geschorst of stopgezet. De toegang tot POLITEIA LOKAAL zal evenwel binnen vijf werkdagen opengesteld worden na ontvangst van de door de klant getekende overeenkomst.

11. Partijen kunnen per aangetekend schrijven en uiterlijk op 1 oktober van het lopende jaar een einde stellen aan het jaarabonnement. De opzegging van de overeenkomst gaat in op 1 januari van het jaar volgend op datgene waarin de opzeg op regelmatige wijze gebeurde.

12. De abonnementsprijzen zijn herzienbaar. Prijsaanpassingen geven geen recht tot opschorting of opzegging van de overeenkomst.

13. Indien één van de bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet toepasselijk verklaard zou worden, zal dit niet de nietigheid van de gehele overeenkomst of van andere bepalingen tot gevolg hebben. In voorkomend geval zal de betreffende bepaling te goeder trouw vervangen worden door (een) andere bepaling(en) met dezelfde strekking.

14. De huidige voorwaarden kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen. In voorkomend geval wordt de klant door de leverancier voorafgaand op de hoogte gebracht van deze voorgestelde wijzigingen.

15. Ingeval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank die bevoegd is om uitspraak te doen over geschillen betreffende de interpretatie en de toepassing van huidige voorwaarden wordt bepaald door de vestigingsplaats van de klant.